1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


列王纪下

第  23  章


wang

chai

qian

ren

zhao

ju

you

da

he

ye

lu

sa

leng

de

zhong

zhang

lao

lai

1

wang

he

you

da

zhong

ren


yu

ye

lu

sa

leng

de

ju

min


bing

ji

si


xian

zhi


he

suo
2

you

de

bai

xing


wu

lun

da

xiao


dou

yi

tong

shang

dao

ye

he

hua

de

dian


wang

jiu

ba

ye
殿

he

hua

dian

li

suo

de

de

yue

shu

nian

gei

ta

men

ting

殿

wang

zhan

zai

zhu

pang


zai

ye

he

hua

mian

qian

li

yue


yao

jin

xin

jin

xing

de

shun

cong

ye

he
3

hua


zun

shou

ta

de

jie

ming


fa

du


lu

li


cheng

jiu

zhe

shu

shang

suo

ji

de

yue

yan


zhong

min

dou

fu

cong

zhe

yue


wang

fen

fu

da

ji

si

xi

lei

jia


he

fu

ji

si


bing

ba

men

de


jiang

na

wei

ba

li
4


he

ya

she

la


bing

tian

shang

wan

xiang

suo

zao

de

qi

min


dou

cong

ye

he

hua

dian

li

ban
殿

chu

lai


zai

ye

lu

sa

leng

wai

ji

lun

xi

pang

de

tian

jian

shao

le


ba

hui

na

dao

bo

te

li

qu


cong

qian

you

da

lie

wang

suo

li

bai

ou

xiang

de

ji

si


zai

you

da

cheng

yi

de

qiu

tan


he
5

ye

lu

sa

leng

de

zhou

wei

shao

xiang


xian

zai

wang

dou

fei

qu


you

fei

qu

xiang

ba

li


he

ri


yue


xing

xingxing

xing

huo

zuo

shi

er

gong


bing

tian

shang

wan

xiang


shao

xiang

de

ren


you

cong

ye

he

hua

dian

li


jiang

ya

she

la

ban

dao

ye

lu

sa

leng

wai

ji

lun

xi

bian

fen

shao
6 殿


da

sui

cheng

hui


jiang

hui

sa

zai

ping

min

de

fen

shang


you

chai

hui

ye

he

hua

dian

li

luan

tong

de

wu

zi


jiu

shi

fu

nv

wei

ya

she

la

zhi

zhang

zi
7 殿

de

wu

zi


bing

qie

cong

you

da

de

cheng

yi

dai

zhong

ji

si

lai


wu

hui

ji

si

shao

xiang

de

qiu

tan


cong
8

jia

ba

zhi

dao

bie

shi

ba


you

chai

hui

cheng

men

pang

de

qiu

tan


zhe

qiu

tan

zai

yi

zai

yue

shu

ya

men

qian


jin

cheng

men

de

zuo

bian


dan

shi

qiu

tan

de

ji

si

bu

deng

ye

lu

sa

leng

ye

he

hua

de

tan


zhi

zai

ta

men

di

xiong
9

zhong

jian

chi

wu

xiao

bing


you

wu

hui

xin

nen

zi

gu

de

tuo

fei

te


bu

xu

ren

zai

na

li

shi

er

nv

jing

huo


xian
10 使

gei

mo

luo


you

jiang

you

da

lie

wang

zai

ye

he

hua

dian

men

pang


tai

jian

na

dan

mi

lei

kao

jin

you

lang

de
11 殿

wu

zi


xiang

ri

tou

suo

xian

de

ma

fei

qu


qie

yong

huo

fen

shao

ri

che


you

da

lie

wang

zai

ya

ha

si

lou

ding

shang

suo

zhu

de

tan


he

ma

na

xi

zai

ye

he

hua

dian
12 西 殿

liang

yuan

zhong

suo

zhu

de

tan


wang

dou

chai

hui

da

sui

le


jiu

ba

hui

dao

zai

ji

lun

xi

zhong


cong

qian

yi

se

lie

wang

suo

luo

men

zai

ye

lu

sa

leng

qian


xie

pi

shan

you

bian


wei

xi

dun
13 西

ren

ke

zeng

de

shen

ya

si

ta

lu


mo

ya

ren

ke

zeng

de

shen

ji

mo


ya

men

ren

ke

zeng

de

shen

mi

lei

gong


suo

zhu

de

qiu

tan


wang

dou

wu

hui

le


you

da

sui

zhu

xiang


kan

xia

mu

ou


jiang

ren

de

gu

tou

chong

man

le

na

di

fang

14

ta

jiang

bo

te

li

de

tan


jiu

shi

jiao

yi

se

lie

ren

xian

zai

zui

li

ni

ba

de

er

zi

ye
15

luo

bo

an

suo

zhu

de

na

tan


dou

chai

hui

fen

shao


da

sui

cheng

hui


bing

fen

shao

le

ya

she

la


yue

xi

ya

hui

tou


kan

jian

shan

shang

de

fen

mu


jiu

da

fa

ren

jiang

fen

mu

li

de

hai

gu
16 西

qu

chu

lai


shao

zai

tan

shang


wu

hui

le

tan


zheng

ru

cong

qian

shen

ren

xuan

chuan

ye

he

hua

de

hua


yue

xi

ya

wen

shuo


wo

suo

kan

jian

de

shi

shen

me

bei


na

cheng

li

de

ren

hui

da

shuo

17 西

xian

qian

you

shen

ren

cong

you

da

lai


yu

xian

shuo

wang

xian

zai

xiang

bo

te

li

tan

suo

xing

de

shi


zhe

jiu

shi

ta

de

mu

bei


yue

xi

ya

shuo


you

ta

ba


bu

yao

nuo

yi

ta

de

hai

gu


ta

men

jiu

bu

dong

ta

de
18 西

hai

gu


ye

bu

dong

cong

sa

ma

li

ya

lai

na

xian

zhi

de

hai

gu


cong

qian

yi

se

lie

zhu

wang

zai

sa

ma

li

ya

de

cheng

yi


jian

zhu

qiu

tan

de

dian


re

dong
19 殿

ye

he

hua

de

nu

qi


xian

zai

yue

xi

ya

dou

fei

qu

le


jiu

ru

ta

zai

bo

te

li

suo
西

xing

de

yi

ban


you

jiang

qiu

tan

de

ji

si


dou

sha

zai

tan

shang


bing

zai

tan

shang

shao

ren

de

gu

tou


jiu
20

hui

ye

lu

sa

leng

qu

le


wang

fen

fu

zhong

min

shuo


ni

men

dang

zhao

zhe

yue

shu

shang

suo

xie

de


xiang

ye

he

hua

ni

men
21

de


shen

shou

yu

yue

jie

 

zi

cong

shi

shi

zhi

li

yi

se

lie

ren


he

yi

se

lie

wang

you

da

wang

de

shi

hou


zhi

dao
22

ru

jin


shi

zai

mei

you

shou

guo

zhe

yang

de

yu

yue

jie


zhi

you

yue

xi

ya

wang

shi

ba

nian

zai

ye

lu

sa

leng

xiang

ye

he

hua

shou

zhe

yu

yue

jie

23 西

fan

you

da

guo

he

ye

lu

sa

leng

suo

you

jiao

gui

de


xing

wu

shu

de


yu

jia

zhong

de

shen
24

xiang


he

ou

xiang


bing

yi

qie

ke

zeng

zhi

wu


yue

xi

ya

jin

dou

chu

diao


cheng

jiu

le
西

ji

si

xi

lei

jia

zai

ye

he

hua

dian

li

suo

de

lu

fa

shu

shang

suo

xie

de

hua

殿

zai

yue

xi

ya

yi

qian


mei

you

wang

xiang

ta

jin

xin

jin

xing

jin

li

de

gui

xiang

ye

he

hua

25 西

zun

xing

mo

xi

de

yi

qie

lu

fa


zai

ta

yi

hou


ye

mei

you

xing

qi

yi

ge

wang

xiang

ta
西


ran

er

ye

he

hua

xiang

you

da

suo

fa

meng

lie

de

nu

qi


reng

bu

zhi

xi


shi

yin

ma

na
26

xi

zhu

shi

re

dong

ta

西

ye

he

hua

shuo


wo

bi

jiang

you

da

ren

cong

wo

mian

qian

gan

chu


ru

tong

gan

chu

yi

se

lie
27

ren

yi

ban


wo

bi

qi

diao

wo

cong

qian

suo

xuan

ze

de

zhe

cheng

ye

lu

sa

leng


he

wo

suo

shuo

li

wo

ming

de

dian

殿

yue

xi

ya

qi

yu

de

shi


fan

ta

suo

xing

de


dou

xie

zai

you

da

lie

wang

ji

shang

28 西

yue

xi

ya

nian

jian


ai

ji

wang

fa

lao

ni

ge

shang

dao

bo

la

he


gong

ji

ya

shu

wang

29 西

yue

xi

ya

wang

qu

di

dang

ta


ai

ji

wang

yu

jian

yue

xi

ya

zai

mi

ji

duo


jiu

sha

le
西 西

ta


ta

de

chen

pu


yong

che

jiang

ta

de

shi

shou

cong

mi

ji

duo

song

dao

ye

lu

sa

leng


zang

zai
30

ta

zi

ji

de

fen

mu

li


guo

min

gao

yue

xi

ya

de

er

zi

yue

ha

si


jie

xu

ta

fu
西

qin

zuo

wang


yue

ha

si

deng

ji

de

shi

hou


nian

er

shi

san

sui


zai

ye

lu

sa

leng

zuo

wang

san

ge

yue
31


ta

mu

qin

ming

jiao

ha

mu

ta


shi

li

na

ren

ye

li

mi

de

nv

er


yue

ha

si

xing

ye

he

hua

yan

zhong

kan

wei

e

de

shi


xiao

fa

ta

lie

zu

yi

qie

suo

xing

de
32


fa

lao

ni

ge

jiang

yue

ha

si

suo

jin

zai

ha

ma

di

de

li

bi

la


bu

xu

ta

zai

ye

lu
33

sa

leng

zuo

wang


you

fa

you

da

guo

yin

zi

yi

bai

ta

lian

de


jin

zi

yi

ta

lian

de


fa

lao

ni

ge

li

yue

xi

ya

de

er

zi

yi

li

ya

jing

jie

xu

ta

fu

qin

yue

xi

ya

zuo

wang
34 西 西


gei

ta

gai

ming

jiao

yue

ya

jing


que

jiang

yue

ha

si

dai

dao

ai

ji


ta

jiu

si

zai

na

li


yue

ya

jing

jiang

jin

yin

gei

fa

lao


zun

zhe

fa

lao

de

ming

xiang

guo

min

zheng

qu

jin

yin


an
35

zhe

ge

ren

de

li

lian

pai

ding


suo

yao

jin

yin


hao

gei

fa

lao

ni

ge


yue

ya

jing

deng

ji

de

shi

hou


nian

er

shi

wu

sui


zai

ye

lu

sa

leng

zuo

wang

shi

yi

nian
36


ta

mu

qin

ming

jiao

xi

bu

da


shi

lu

ma

ren

pi

da

ya

de

nv

er

西

yue

ya

jing

xing

ye

he

hua

yan

zhong

kan

wei

e

de

shi


xiao

fa

ta

lie

zu

yi

qie

suo

xing

de
37