1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


列王纪下

第  12  章


ye

hu

di

qi

nian


yue

a

shi

deng

ji


zai

ye

lu

sa

leng

zuo

wang

si

shi

nian


ta

mu
1

qin

ming

jiao

xi

bi

ya


shi

bie

shi

ba

ren

西

yue

a

shi

zai

ji

si

ye

he

ye

da

jiao

xun

ta

de

shi

hou


jiu

xing

ye

he

hua

yan

zhong

kan
2

wei

zheng

de

shi


zhi

shi

qiu

tan

hai

mei

you

fei

qu


bai

xing

reng

zai

na

li

xian

ji

shao

xiang

3

yue

a

shi

dui

zhong

ji

si

shuo


fan

feng

dao

ye

he

hua

dian

fen

bie

wei

sheng

zhi

wu

suo

zhi

tong
4 殿

yong

de

yin

zi


huo

ge

ren

dang

na

de

shen

jia


huo

le

yi

feng

dao

ye

he

hua

dian

de

yin
殿

zi


ni

men

dang

cong

suo

ren

shi

de

ren

shou

le

lai


xiu

li

dian

de

yi

qie

po

huai

zhi

chu

5 殿

wu

nai

dao

le

yue

a

shi

wang

er

shi

san

nian


ji

si

reng

wei

xiu

li

dian

de

po

huai

zhi

chu
6 殿


suo

yi

yue

a

shi

wang

shao

le

da

ji

si

ye

he

ye

da


he

zhong

ji

si

lai


dui

ta

men
7

shuo


ni

men

zen

me

bu

xiu

li

dian

de

po

huai

zhi

chu

ne


cong

jin

yi

hou


ni

men

bu
殿

yao

cong

suo

ren

shi

de

ren

zai

shou

yin

zi


yao

jiang

suo

shou

de

jiao

chu

lai


xiu

li

dian

de
殿

po

huai

zhi

chu


zhong

ji

si

da

ying

bu

zai

shou

bai

xing

de

yin

zi


ye

bu

xiu

li

dian

de

po

huai

zhi

chu

8 殿

ji

si

ye

he

ye

da

qu

le

yi

ge

gui

zi


zai

gui

gai

shang

zuan

le

yi

ge

ku

long


fang
9 窿

yu

tan

pang


zai

jin

ye

he

hua

dian

de

you

bian


shou

men

de

ji

si

jiang

feng

dao

ye

he

hua
殿

dian

de

yi

qie

yin

zi

tou

zai

gui

li

殿

ta

men

jian

gui

li

de

yin

zi

duo

le


bian

jiao

wang

de

shu

ji

he

da

ji

si

shang

lai


jiang
10 便

ye

he

hua

dian

li

de

yin

zi

shu

suan

bao

qi

lai

殿

ba

suo

ping

de

yin

zi

jiao

gei

du

gong

de


jiu

shi

ye

he

hua

dian

li

ban

shi

de

ren


ta
11 殿

men

ba

yin

zi

zhuan

jiao

xiu

li

ye

he

hua

dian

de

mu

jiang

he

gong

ren

殿

bing

wa

jiang


shi

jiang


you

mai

mu

liao

he

zao

cheng

de

shi

tou


xiu

li

ye

he

hua

dian

de
12 殿

po

huai

zhi

chu


yi

ji

xiu

li

dian

de

ge

yang

shi

yong

殿 使

dan

na

feng

dao

ye

he

hua

dian

de

yin

zi


mei

you

yong

yi

zuo

ye

he

hua

dian

li

de

yin

bei
13 殿 殿


la

jian


wan


hao


he

bie

yang

de

jin

yin

qi

min


nai

jiang

na

yin

zi

jiao

gei

du

gong

de

ren


xiu

li

ye

he

hua

de

dian

14 殿

qie

jiang

yin

zi

jiao

gei

ban

shi

de

ren


zhuan

jiao

zuo

gong

de

ren


bu

yu

ta

men

suan

zhang

15

yin

wei

ta

men

ban

shi

cheng

shi


wei

you

shu

qian

ji

shu

zui

ji

de

yin

zi


mei

you

feng

dao

ye

he

hua

de

dian


dou

gui

ji
16 殿

si


na

shi


ya

lan

wang

ha

xue

shang

lai


gong

da

jia

te


gong

qu

le


jiu

ding

yi

shang

lai
17

gong

da

ye

lu

sa

leng


you

da

wang

yue

a

shi

jiang

ta

lie

zu

you

da

wang

yue

sha

fa


yue

lan


ya

ha

xie

suo

fen
18

bie

wei

sheng

de

wu


he

zi

ji

suo

fen

bie

wei

sheng

de

wu


bing

ye

he

hua

dian

yu

wang

gong
殿

fu

ku

li

suo

you

de

jin

zi


dou

song

gei

ya

lan

wang

ha

xue


ha

xue

jiu

bu

shang

ye

lu

sa

leng

lai

le


yue

a

shi

qi

yu

de

shi


fan

ta

suo

xing

de


dou

xie

zai

you

da

lie

wang

ji

shang

19

yue

a

shi

de

chen

pu

qi

lai

bei

pan


zai

xia

xi

la

de

mi

luo

gong

na

li

jiang

ta

sha

le
20


sha

ta

de

na

chen

pu


jiu

shi

shi

mi

ya

de

er

zi

yue

sa

jia


he

shuo

mo

de

er

zi
21

yue

sa

ba


zhong

ren

jiang

ta

zang

zai

da

wei

cheng


ta

lie

zu

de

fen

di

li


ta

er

zi

ya

ma

xie

jie

xu

ta

zuo

wang