1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


列王纪下

第  11  章


ya

ha

xie

de

mu

qin

ya

ta

li

ya

jian

ta

er

zi

si

le


jiu

qi

lai

jiao

mie

wang

shi

1

dan

yue

lan

wang

de

nv

er


ya

ha

xie

de

mei

zi

yue

shi

ba


jiang

ya

ha

xie

de

er

zi
2

yue

a

shi

cong

na

bei

sha

de

wang

zi

zhong

tou

chu

lai


ba

ta

he

ta

de

ru

mu


dou

cang

zai

wo

fang

li


duo

bi

ya

ta

li

ya


mian

de

bei

sha


yue

a

shi

he

ta

de

ru

mu

cang

zai

ye

he

hua

de

dian

li

liu

nian


ya

ta

li

ya

cuan

le
3 殿

guo

wei


di

qi

nian


ye

he

ye

da

da

fa

ren

jiao

jia

li

ren


huo

zuo

qin

bing


he

hu

wei

bing
4

de

zhong

bai

fu

zhang

lai


ling

ta

men

jin

le

ye

he

hua

de

dian


yu

ta

men

li

yue


shi
殿 使

ta

men

zai

ye

he

hua

dian

li

qi

shi


you

jiang

wang

de

er

zi

zhi

gei

ta

men

kan

殿

fen

fu

ta

men

shuo


ni

men

dang

zhe

yang

xing


fan

an

xi

ri

jin

ban

de

san

fen

zhi

yi

5

yao

kan

shou

wang

gong


san

fen

zhi

yi


yao

zai

su

er

men


san

fen

zhi

yi


yao

zai

hu

wei

bing

yuan

de

hou

men
6


zhe

yang

ba

shou

wang

gong


lan

zu

xian

ren


ni

men

an

xi

ri

suo

you

chu

ban

de

san

fen

zhi

er


yao

zai

ye

he

hua

de

dian

li

hu

wei
7 殿

wang


ge

ren

shou

na

bing

qi


si

wei

hu

wei

wang


fan

shan

ru

ni

men

ban

ci

de


bi

dang

zhi
8

si


wang

chu

ru

de

shi

hou


ni

men

dang

gen

sui

ta


zhong

bai

fu

zhang

jiu

zhao

zhe

ji

si

ye

he

ye

da

yi

qie

suo

fen

fu

de

qu

xing


ge

dai

suo
9

guan

an

xi

ri

jin

ban

chu

ban

de

ren

lai

jian

ji

si

ye

he

ye

da


ji

si

bian

jiang

ye

he

hua

dian

li

suo

cang

da

wei

wang

de

qiang

he

dun

pai

jiao

gei

bai

fu

zhang

10 便 殿

hu

wei

bing

shou

zhong

ge

na

bing

qi


zai

tan

he

dian

na

li


cong

dian

you

zhi

dao

dian

zuo

11 殿 殿 殿

zhan

zai

wang

zi

de

si

wei


ji

si

ling

wang

zi

chu

lai


gei

ta

dai

shang

guan

mian


jiang

lu

fa

shu

jiao

gei

ta


gao

ta
12

zuo

wang


zhong

ren

jiu

pai

zhang

shuo


yuan

wang

wan

sui


ya

ta

li

ya

ting

jian

hu

wei

bing

he

min

de

sheng

yin


jiu

dao

min

na

li


jin

ye

he

hua
13

de

dian

殿

kan

jian

wang

zhao

li

zhan

zai

zhu

pang


bai

fu

zhang

he

chui

hao

de

ren

shi

li

zai

wang

zuo

you

14

guo

zhong

de

zhong

min

huan

le

chui

hao


ya

ta

li

ya

jiu

si

lie

yi

fu


han

jiao

shuo


fan

le


fan

le


ji

si

ye

he

ye

da

fen

fu

guan

xia

jun

bing

de

bai

fu

zhang

shuo


jiang

ta

gan

chu

ban

wai

15

fan

gen

sui

ta

de


bi

yong

dao

sha

si


yin

wei

ji

si

shuo


bu

ke

zai

ye

he

hua

dian
殿

li

sha

ta


zhong

bing

jiu

shan

kai

rang

ta

qu


ta

cong

ma

lu

shang

wang

gong

qu


bian

zai

na

li

bei

sha

16 便

ye

he

ye

da

shi

wang

he

min

yu

ye

he

hua

li

yue


zuo

ye

he

hua

de

min


you

shi

wang
17 使 使

yu

min

li

yue


yu

shi

guo

min

dou

dao

ba

li

miao


chai

hui

le

miao


da

sui

tan

he

xiang


you

zai

tan

qian
18

jiang

ba

li

de

ji

si

ma

tan

sha

le


ji

si

ye

he

ye

da

pai

guan

kan

shou

ye

he

hua

de

dian

殿

you

shuai

ling

bai

fu

zhang

he

jia

li

ren


huo

zuo

qin

bing


yu

hu

wei

bing


yi

ji

guo

zhong
19

de

zhong

min


qing

wang

cong

ye

he

hua

dian

xia

lai


you

hu

wei

bing

de

men

jin

ru

wang

gong

殿

ta

jiu

zuo

le

wang

wei


guo

min

dou

huan

le


ge

cheng

dou

an

jing


zhong

ren

yi

jiang

ya

ta

li

ya

zai

wang

gong

na

li
20

yong

dao

sha

le


yue

a

shi

deng

ji

de

shi

hou


nian

fang

qi

sui

21