1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


列王纪下

第  17  章


you

da

wang

ya

ha

si

shi

er

nian


yi

la

de

er

zi

he

xi

ya

zai

sa

ma

li

ya

deng

ji
1


zuo

yi

se

lie

wang

jiu

nian


ta

xing

ye

he

hua

yan

zhong

kan

wei

e

de

shi


zhi

shi

bu

xiang

zai

ta

yi

qian

de

yi

se

lie
2

zhu

wang


ya

shu

wang

sa

man

yi

se

shang

lai

gong

ji

he

xi

ya


he

xi

ya

jiu

fu

shi

ta


gei

ta
3

jin

gong


he

xi

ya

bei

pan


chai

ren

qu

jian

ai

ji

wang

suo


bu

zhao

wang

nian

suo

xing

de


yu

ya
4

shu

wang

jin

gong


ya

shu

wang

zhi

dao

le


jiu

ba

ta

suo

jin


qiu

zai

jian

li


ya

shu

wang

shang

lai

gong

ji

yi

se

lie

bian

di


shang

dao

sa

ma

li

ya


wei

kun

san

nian

5

he

xi

ya

di

jiu

nian

ya

shu

wang

gong

qu

le

sa

ma

li

ya


jiang

yi

se

lie

ren

lu

dao

ya
6

shu


ba

ta

men

an

zhi

zai

ha

la


yu

ge

san

de

ha

bo

he

bian


bing

ma

dai

ren

de

cheng

yi


zhe

shi

yin

yi

se

lie

ren

de

zui

na

ling

ta

men

chu

ai

ji

di


tuo

li

ai

ji

wang

fa

lao
7

shou

de

ye

he

hua

ta

men

de


shen


qu

jing

wei

bie

shen

 

sui

cong

ye

he

hua

zai

ta

men

mian

qian

suo

gan

chu

wai

bang

ren

de

feng

su


he

yi

se

lie

zhu
8

wang

suo

li

de

tiao

gui


yi

se

lie

ren

an

zhong

xing

bu

zheng

de

shi


wei

bei

ye

he

hua

ta

men

de


shen


zai

ta
9  

men

suo

you

de

cheng

yi


cong

liao

wang

lou

zhi

dao

jian

gu

cheng


jian

zhu

qiu

tan


zai

ge

gao

gang

shang


ge

qing

cui

shu

xia


li

zhu

xiang

he

mu

ou

10

zai

qiu

tan

shang

shao

xiang


xiao

fa

ye

he

hua

zai

ta

men

mian

qian

gan

chu

de

wai

bang

ren

suo

xing
11

de


you

xing

e

shi

re

dong

ye

he

hua

de

nu

qi


qie

shi

feng

ou

xiang


jiu

shi

ye

he

hua

jing

jie

ta

men

bu

ke

xing

de

12

dan

ye

he

hua

jie

zhong

xian

zhi


xian

jian


quan

jie

yi

se

lie

ren


he

you

da

ren


shuo
13


dang

li

kai

ni

men

de

e

xing


jin

shou

wo

de

jie

ming

lu

li


zun

xing

wo

fen

fu

ni

men

lie

zu


bing

jie

wo

pu

ren

zhong

xian

zhi

suo

chuan

gei

ni

men

de

lu

fa


ta

men

que

bu

ting

cong


jing

ying

zhe

jing

xiang


xiao

fa

ta

men

lie

zu


bu

xin

fu

ye

he
14

hua

ta

men

de


shen

 

yan

qi

ta

de

lu

li


he

ta

yu

ta

men

lie

zu

suo

li

de

yue


bing

quan

jie

ta

men

de
15

hua


sui

cong

xu

wu

de

shen


zi

ji

cheng

wei

xu

wang


xiao

fa

zhou

wei

de

wai

bang

ren


jiu

shi

ye

he

hua

zhu

fu

ta

men

bu

ke

xiao

fa

de


li

qi

ye

he

hua

ta

men


shen

de

yi

qie

jie

ming


wei

zi

ji

zhu

le

liang

ge

niu

du

de
16  

xiang


li

le

ya

she

la


jing

bai

tian

shang

de

wan

xiang


shi

feng

ba

li


you

shi

ta

men

de

er

nv

jing

huo


yong

zhan

bu


xing

fa

shu


mai

le

zi

ji

xing

ye

he
17 使

hua

yan

zhong

kan

wei

e

de

shi


re

dong

ta

de

nu

qi


suo

yi

ye

he

hua

xiang

yi

se

lie

ren

da

da

fa

nu


cong

zi

ji

mian

qian

gan

chu

ta

men

18

zhi

sheng

xia

you

da

yi

ge

zhi

pai


you

da

ren

ye

bu

zun

shou

ye

he

hua

ta

men


shen

de

jie

ming


sui

cong

yi

se

lie

ren

suo
19  

li

de

tiao

gui


ye

he

hua

jiu

yan

qi

yi

se

lie

quan

zu


shi

ta

men

shou

ku


ba

ta

men

jiao

zai

qiang

duo
20 使

ta

men

de

ren

shou

zhong


yi

zhi

gan

chu

ta

men

li

kai

zi

ji

mian

qian


jiang

yi

se

lie

guo

cong

da

wei

jia

duo

hui


ta

men

jiu

li

ni

ba

de

er

zi

ye

luo

bo

an
21

zuo

wang


ye

luo

bo

an

yin

you

yi

se

lie

ren

bu

sui

cong

ye

he

hua


xian

zai

da

zui

li


yi

se

lie

ren

fan

ye

luo

bo

an

suo

fan

de

yi

qie

zui


zong

bu

li

kai

22

yi

zhi

ye

he

hua

cong

zi

ji

mian

qian

gan

chu

ta

men


zheng

ru

jie

ta

pu

ren

zhong

xian

zhi

suo
23

shuo

de


zhe

yang


yi

se

lie

ren

cong

ben

di

bei

lu

dao

ya

shu


zhi

dao

jin

ri


ya

shu

wang

cong

ba

bi

lun


gu

ta


ya

wa


ha

ma


he

xi

fa

wa

yin

qian

yi

ren
24 西

lai


an

zhi

zai

sa

ma

li

ya

de

cheng

yi


dai

ti

yi

se

lie

ren


ta

men

jiu

de

le

sa

ma

li

ya


zhu

zai

qi

zhong


ta

men

cai

zhu

na

li

de

shi

hou


bu

jing

wei

ye

he

hua


suo

yi

ye

he

hua

jiao

shi

zi
25

jin

ru

ta

men

zhong

jian


yao

si

le

xie

ren


you

ren

gao

su

ya

shu

wang


shuo


ni

suo

qian

yi

an

zhi

zai

sa

ma

li

ya

ge

cheng

de

na
26

xie

min


bu

zhi

dao

na

di

zhi

shen

de

gui

ju


suo

yi

na

shen

jiao

shi

zi

jin

ru

ta

men

zhong

jian


yao

si

ta

men


ya

shu

wang

jiu

fen

fu


shuo


jiao

suo

lu

lai

de

ji

si

hui

qu

yi

ge


shi

ta

zhu

zai
27 使

na

li


jiang

na

di

zhi

shen

de

gui

ju

zhi

jiao

na

xie

min


yu

shi

you

yi

ge

cong

sa

ma

li

ya

lu

qu

de

ji

si

hui

lai


zhu

zai

bo

te

li


zhi
28

jiao

ta

men

zen

yang

jing

wei

ye

he

hua


ran

er

ge

zu

zhi

ren

zai

suo

zhu

de

cheng

li


ge

wei

zi

ji

zhi

zao

shen

xiang


an

zhi

zai
29

sa

ma

li

ya

ren

suo

zao

you

qiu

tan

de

dian

zhong

殿

ba

bi

lun

ren

zao

shu

ge

bi

na

xiang


gu

ta

ren

zao

ni

jia

xiang


ha

ma

ren

zao

ya

shi
30

ma

xiang


ya

wa

ren

zao

ni

ha


he

ta

er

ta

xiang


xi

fa

wa

yin

ren

yong

huo

fen

shao

er

nv

31 西

xian

gei

xi

fa

wa

yin

de

shen

ya

de

mi

lei


he

ya

na

mi

lei

西

ta

men

ju

pa

ye

he

hua


ye

cong

ta

men

zhong

jian


li

qiu

tan

de

ji

si


wei

ta

men
32

zai

you

qiu

tan

de

dian

zhong

xian

ji

殿

ta

men

you

ju

pa

ye

he

hua


you

shi

feng

zi

ji

de

shen


cong

he

bang

qian

yi


jiu

sui
33

he

bang

de

feng

su


ta

men

zhi

dao

ru

jin

reng

zhao

xian

qian

de

feng

su

qu

xing


bu

zhuan

xin

jing

wei

ye

he

hua

34

bu

quan

shou

zi

ji

de

gui

ju


dian

zhang


ye

bu

zun

shou

ye

he

hua

fen

fu

ya

ge

hou

yi

de

lu

fa


jie

ming


ya

ge


jiu

shi

cong

qian

ye

he

hua

qi

ming

jiao

yi

se

lie

de


ye

he

hua

ceng

yu

ta

men

li

yue


zhu

fu

ta

men


shuo


bu

ke

jing

wei

bie

shen


bu
35

ke

gui

bai

shi

feng

ta


ye

bu

ke

xiang

ta

xian

ji


dan

na

yong

da

neng

he

shen

chu

lai

de

bang

bi

ling

ni

men

chu

ai

ji

di

de

ye

he

hua


ni
36

men

dang

jing

wei


gui

bai


xiang

ta

xian

ji


ta

gei

ni

men

xie

de

lu

li


dian

zhang


lu

fa


jie

ming


ni

men

ying

dang

yong

yuan

jin
37

shou

zun

xing


bu

ke

jing

wei

bie

shen


wo

ye

he

hua

yu

ni

men

suo

li

de

yue

ni

men

bu

ke

wang

ji


ye

bu

ke

jing

wei

bie

shen
38


dan

yao

jing

wei

ye

he

hua

ni

men

de


shen


ta

bi

jiu

ni

men

tuo

li

yi

qie

chou

di

de
39  

shou


ta

men

que

bu

ting

cong


reng

zhao

xian

qian

de

feng

su

qu

xing

40

ru

ci

zhe

xie

min

you

ju

pa

ye

he

hua


you

shi

feng

ta

men

de

ou

xiang


ta

men

zi

zi
41

sun

sun

ye

dou

zhao

yang

xing


xiao

fa

ta

men

de

zu

zong


zhi

dao

jin

ri