1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


列王纪下

第  19  章


xi

xi

jia

wang

ting

jian


jiu

si

lie

yi

fu


pi

shang

ma

bu


jin

le

ye

he

hua

de

dian
1 西 殿


shi

jia

zai

yi

li

ya

jing


he

shu

ji

she

bo

na


bing

ji

si

zhong

de

zhang

lao


dou

pi
2 使

shang

ma

bu


qu

jian

ya

mo

si

de

er

zi

xian

zhi

yi

sai

ya


dui

ta

shuo


xi

xi

jia

ru

ci

shuo


jin

ri

shi

ji

nan

ze

fa

ling

ru

de

ri

zi


jiu
3 西

ru

fu

ren

jiang

yao

sheng

chan

ying

hai


que

mei

you

li

lian

sheng

chan


huo

zhe

ye

he

hua

ni

de


shen

ting

jian

la

bo

sha

ji

de

yi

qie

hua


jiu

shi

ta

zhu

ren
4  

ya

shu

wang

da

fa

ta

lai

ru

ma

yong

sheng


shen

de

hua


ye

he

hua

ni

de


shen

ting

jian
   

zhe

hua


jiu

fa

chi

ze


gu

ci


qiu

ni

wei

yu

sheng

de

min


yang

sheng

dao

gao


xi

xi

jia

wang

de

chen

pu

jiu

qu

jian

yi

sai

ya

5 西

yi

sai

ya

dui

ta

men

shuo


yao

zhe

yang

dui

ni

men

de

zhu

ren

shuo


ye

he

hua

ru

ci

shuo
6


ni

ting

jian

ya

shu

wang

de

pu

ren

xie

du

wo

de

hua


bu

yao

ju

pa


wo

bi

jing

dong


yuan

wen

zuo

shi

ling

jin

ru


ta

de

xin


ta

yao

ting

jian

feng

sheng


jiu
7 使

gui

hui

ben

di


wo

bi

shi

ta

zai

na

li

dao

zai

dao

xia

使

la

bo

sha

ji

hui

qu


zheng

yu

jian

ya

shu

wang

gong

da

li

na


yuan

lai

ta

zao

ting

jian

ya
8

shu

wang

ba

ying

li

kai

la

ji


ya

shu

wang

ting

jian

ren

lun

gu

shi

wang

te

ha

jia


shuo


ta

chu

lai

yao

yu

ni

zheng

zhan

9

yu

shi

ya

shu

wang

you

da

fa

shi

zhe

qu

jian

xi

xi

jia


fen

fu

ta

men

shuo

使 西

ni

men

dui

you

da

wang

xi

xi

jia

ru

ci

shuo


bu

yao

ting

ni

suo

yi

kao

de


shen

qi

hong
10 西  

ni

shuo


ye

lu

sa

leng

bi

bu

jiao

zai

ya

shu

wang

de

shou

zhong


ni

zong

ting

shuo

ya

shu

zhu

wang

xiang

lie

guo

suo

xing

de


nai

shi

jin

xing

mie

jue


nan

dao

ni
11

hai

neng

de

jiu

me


wo

lie

zu

suo

hui

mie

de


jiu

shi

ge

san


ha

lan


li

se


he

shu

ti

la

sa

de
12

yi

dian

ren


zhe

xie

guo

de

shen

he

ceng

zheng

jiu

zhe

xie

guo

ne


ha

ma

de

wang


ya

er

ba

de

wang


xi

fa

wa

yin

cheng

de

wang


xi

na

he

yi

wa

de
13 西

wang

dou

zai

na

li

ne


xi

xi

jia

cong

shi

zhe

shou

li

jie

guo

shu

xin

lai


kan

wan

le


jiu

shang

ye

he

hua

de

dian
14 西 使 殿


jiang

shu

xin

zai

ye

he

hua

mian

qian

zhan

kai


xi

xi

jia

xiang

ye

he

hua

dao

gao


shuo


zuo

zai

er

ji

lu

bo

shang

ye

he

hua

yi

se

lie
15 西

de


shen

a


ni

shi

tian

xia

wan

guo

de


shen


ni

ceng

chuang

zao

tian

di

   

ye

he

hua

a


qiu

ni

ce

er

er

ting


ye

he

hua

a


qiu

ni

zheng

yan

er

kan


yao
16

ting

xi

na

ji

li

da

fa

shi

zhe

lai

ru

ma

yong

sheng


shen

de

hua

西 使  

ye

he

hua

a


ya

shu

zhu

wang

guo

ran

shi

lie

guo

he

lie

guo

zhi

di

bian

wei

huang

liang

17 使

jiang

lie

guo

de

shen

xiang


dou

reng

zai

huo

li


yin

wei

ta

ben

bu

shi

shen


nai

shi

ren

shou
18

suo

zao

de


shi

mu

tou

shi

tou

de


suo

yi

mie

jue

ta


ye

he

hua

wo

men

de


shen

a


xian

zai

qiu

ni

jiu

wo

men

tuo

li

ya

shu

wang

de

shou

19  

shi

tian

xia

wan

guo

dou

zhi

dao

wei

du

ni

ye

he

hua

shi


shen

使  

ya

mo

si

de

er

zi

yi

sai

ya


jiu

da

fa

ren

qu

jian

xi

xi

jia


shuo


ye

he

hua
20 西

yi

se

lie

de


shen

ru

ci

shuo


ni

ji

ran

qiu

wo

gong

ji

ya

shu

wang

xi

na

ji

li

  西

wo

yi

ting

jian

le


ye

he

hua

lun

ta

zhe

yang

shuo


xi

an

de

chu

nv

miao

shi

ni


chi

xiao

ni


ye

lu

sa
21

leng

de

nv

zi

xiang

ni

yao

tou


ni

ru

ma

shui


xie

du

shui


yang

qi

sheng

lai


gao

ju

yan

mu


gong

ji

shui

ne


nai
22

shi

gong

ji

yi

se

lie

de

sheng

zhe


ni

jie

ni

de

shi

zhe

ru

ma

zhu


bing

shuo


wo

shuai

ling

xu

duo

zhan

che

shang

shan

ding


dao
23 使

li

ba

nen

ji

shen

zhi

chu


wo

yao

kan

fa

qi

zhong

gao

da

de

xiang

bo

shu


he

jia

mei

de

song

shu


wo

bi

shang

ji

gao

zhi

chu


jin

ru

fei

tian

de

shu

lin


wo

yi

jing

zai

wai

bang

wa

jing

he

shui


wo

bi

yong

jiao

zhang

ta

gan

ai

ji

de

yi

qie

he

24

ye

he

hua

shuo


wo

zao

xian

suo

zuo

de


gu

shi

suo

li

de


jiu

shi

xian

zai

jie

ni

shi
25 使

jian

gu

cheng

huang

fei


bian

wei

luan

dui


zhe

shi

ni

qi

mei

you

ting

jian

me


suo

yi

qi

zhong

de

ju

min

li

liang

shen

xiao


jing

huang

xiu

kui


ta

men

xiang

ye

cao


xiang

qing
26

cai


ru

fang

ding

shang

de

cao


you

ru

wei

chang

cheng

er

ku

gan

de

he

jia


ni

zuo

xia


ni

chu

qu


ni

jin

lai


ni

xiang

wo

fa

lie

nu


wo

dou

zhi

dao

27

yin

ni

xiang

wo

fa

lie

nu


you

yin

ni

kuang

ao

de

hua

da

dao

wo

er

zhong


wo

jiu

yao

yong
28

gou

zi

gou

shang

ni

de

bi

zi


ba

jiao

huan

fang

zai

ni

kou

li


shi

ni

cong

ni

lai

de

lu
使

zhuan

hui

qu


yi

se

lie

ren

na


wo

ci

ni

men

yi

ge

zheng

ju


ni

men

jin

nian

yao

chi

zi

sheng

de

29

ming

nian

ye

yao

chi

zi

chang

de


zhi

yu

hou

nian


ni

men

yao

geng

zhong

shou

ge


zai

zhi

pu

tao

yuan


chi

qi

zhong

de

guo

zi


you

da

jia

suo

tao

tuo

yu

sheng

de


reng

yao

wang

xia

zha

gen


xiang

shang

jie

guo

30

bi

you

yu

sheng

de

min


cong

ye

lu

sa

leng

er

chu


bi

you

tao

tuo

de

ren


cong

xi

an
31

shan

er

lai


ye

he

hua

de

re

xin


bi

cheng

jiu

zhe

shi


suo

yi

ye

he

hua

lun

ya

shu

wang

ru

ci

shuo


ta

bi

bu

de

lai

dao

zhe

cheng


ye

bu

zai
32

zhe

li

she

jian


bu

de

na

dun

pai

dao

cheng

qian


ye

bu

zhu

lei

gong

cheng


ta

cong

na

tiao

lu

lai


bi

cong

na

tiao

lu

hui

qu


bi

bu

de

lai

dao

zhe

cheng


zhe

shi
33

ye

he

hua

shuo

de


yin

wo

wei

zi

ji

de

yuan

gu


you

wei

wo

pu

ren

da

wei

de

yuan

gu


bi

bao

hu

zheng

jiu
34

zhe

cheng


dang

ye

ye

he

hua

de

shi

zhe

chu

qu


zai

ya

shu

ying

zhong

sha

le

shi

ba

wan

wu

qian

ren

35 使

qing

zao

you

ren

qi

lai


yi

kan


dou

shi

si

shi

le


ya

shu

wang

xi

na

ji

li

jiu

ba

ying

hui

qu


zhu

zai

ni

ni

wei

36 西

yi

ri

zai

ta

de

shen

ni

si

luo

miao

li

kou

bai


ta

er

zi

ya

de

mi

lei

he

sha

li

se
37

yong

dao

sha

le

ta


jiu

tao

dao

ya

la

la

di


ta

er

zi

yi

sa

ha

dun

jie

xu

ta

zuo

wang