1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


列王纪下

第  25  章


xi

di

jia

bei

pan

ba

bi

lun

wang


ta

zuo

wang

di

jiu

nian


shi

yue

chu

shi

ri


ba

bi
1 西

lun

wang

ni

bu

jia

ni

sa

shuai

ling

quan

jun

lai

gong

ji

ye

lu

sa

leng


dui

cheng

an

ying


si

wei

zhu

lei

gong

cheng


yu

shi

cheng

bei

wei

kun


zhi

dao

xi

di

jia

wang

shi

yi

nian

2 西

si

yue

chu

jiu

ri


cheng

li

you

da

ji

huang


shen

zhi

bai

xing

dou

mei

you

liang

shi

3

cheng

bei

gong

po


yi

qie

bing

ding

jiu

zai

ye

jian


cong

kao

jin

wang

yuan

liang

cheng

zhong

jian

de

men
4

tao

pao


jia

lei

di

ren

zheng

zai

si

wei

gong

cheng


wang

jiu

xiang

ya

la

ba

tao

zou


jia

lei

di

de

jun

dui

zhui

gan

wang


zai

ye

li

ge

de

ping

yuan

zhui

shang

ta


ta

de

quan

jun
5

dou

li

kai

ta

si

san

le


jia

lei

di

ren

jiu

na

zhu

wang


dai

ta

dao

li

bi

la


ba

bi

lun

wang

na

li

shen

pan

ta
6


zai

xi

di

jia

yan

qian

sha

le

ta

de

zhong

zi


bing

qie

wan

le

xi

di

jia

de

yan

jing


yong
7 西 西

tong

lian

suo

zhe

ta


dai

dao

ba

bi

lun

qu


ba

bi

lun

wang

ni

bu

jia

ni

sa

shi

jiu

nian


wu

yue

chu

qi

ri


ba

bi

lun

wang

de

chen
8

pu


hu

wei

zhang

ni

bu

sa

la

dan


lai

dao

ye

lu

sa

leng


yong

huo

fen

shao

ye

he

hua

de

dian


he

wang

gong


you

fen

shao

ye

lu

sa

leng

de

fang

wu

9 殿

jiu

shi

ge

da

hu

jia

de

fang

wu


gen

cong

hu

wei

zhang

jia

lei

di

de

quan

jun


jiu

chai

hui

ye

lu

sa

leng

si

wei

de

cheng

qiang

10

na

shi

hu

wei

zhang

ni

bu

sa

la

dan

jiang

cheng

li

suo

sheng

xia

de

bai

xing


bing

yi

jing

tou

xiang
11

ba

bi

lun

wang

de

ren


yi

ji

da

zhong

suo

sheng

xia

de

ren


dou

lu

qu

le


dan

hu

wei

zhang

liu

xia

xie

min

zhong

zui

qiong

de


shi

ta

men

xiu

li

pu

tao

yuan


geng

zhong

tian
12 使

di


ye

he

hua

dian

de

tong

zhu


bing

ye

he

hua

dian

de

pen

zuo


he

tong

hai


jia

lei

di

ren
13 殿 殿

dou

da

sui

le


jiang

na

tong

yun

dao

ba

bi

lun

qu

le


you

dai

qu

guo


chan

zi


la

jian


tiao

geng


bing

suo

yong

de

yi

qie

tong

qi

14

huo

ding


wan


wu

lun

jin

de

yin

de


hu

wei

zhang

ye

dou

dai

qu

le

15

suo

luo

men

wei

ye

he

hua

dian

suo

zao

de

liang

gen

tong

zhu


yi

ge

tong

hai


he

ji

ge

pen
16 殿

zuo


zhe

yi

qie

de

tong


duo

de

wu

fa

ke

cheng


zhe

yi

gen

zhu

zi

gao

shi

ba

zhou


zhu

shang

you

tong

ding


gao

san

zhou


tong

ding

de

zhou

wei
17

you

wang

zi


he

shi

liu


dou

shi

tong

de


na

yi

gen

zhu

zi


zhao

ci

yi

yang


ye

you

wang

zi


hu

wei

zhang

na

zhu

da

ji

si

xi

lai

ya


fu

ji

si

xi

fan

ya


he

san

ge

ba

men

de
18 西 西


you

cong

cheng

zhong

na

zhu

yi

ge

guan

li

bing

ding

de

guanhuo

zuo

tai

jian


bing

zai

cheng

li
19

suo

yu

chang

jian

wang

mian

de

wu

ge

ren


he

jian

dian

guo

min

jun

zhang

de

shu

ji


yi

ji

cheng

li

yu

jian

de

guo

min

liu

shi

ge

ren


hu

wei

zhang

ni

bu

sa

la

dan

jiang

zhe

xie

ren

dai

dao

li

bi

la

ba

bi

lun

wang

na

li

20

ba

bi

lun

wang

jiu

ba

ta

men

ji

sha

zai

ha

ma

di

de

li

bi

la


zhe

yang


you

da

ren
21

bei

lu

qu

li

kai

ben

di


zhi

yu

you

da

guo

sheng

xia

de

min


jiu

shi

ba

bi

lun

wang

ni

bu

jia

ni

sa

suo

sheng

xia

de
22


ba

bi

lun

wang

li

le

sha

fan

de

sun

zi


ya

xi

gan

de

er

zi

ji

da

li


zuo

ta

men

de

sheng

chang


zhong

jun

zhang

he

shu

ta

men

de

ren


ting

jian

ba

bi

lun

wang

li

le

ji

da

li

zuo

sheng

zhang

23

yu

shi

jun

zhang

ni

tan

ya

de

er

zi

yi

shi

ma

li


jia

li

ya

de

er

zi

yue

ha

nan


ni

tuo

fa

ren

dan

hu

mie

de

er

zi

xi

lai

ya


ma

jia

ren

de

er

zi

ya

sa

ni

ya

西

he

shu

ta

men

de

ren


dou

dao

mi

si

ba


jian

ji

da

li


ji

da

li

xiang

ta

men

he

shu

ta

men

de

ren

qi

shi


shuo


ni

men

bu

bi

ju

pa

jia

lei
24

di

chen

pu


zhi

guan

zhu

zai

zhe

di


fu

shi

ba

bi

lun

wang


jiu

ke

yi

de

fu


qi

yue

jian

zong

shi

yi

li

sha

ma

de

sun

zi

ni

tan

ya

de

er

zi

yi

shi

ma

li

dai

zhe

shi
25

ge

ren

lai

sha

le

ji

da

li

he

tong

ta

zai

mi

si

ba

de

you

da

ren


yu

jia

lei

di

ren


yu

shi

zhong

min


wu

lun

da

xiao


lian

zhong

jun

zhang


yin

wei

ju

pa

jia

lei

di

ren


dou
26

qi

shen

wang

ai

ji

qu

le


you

da

wang

yue

ya

jin

bei

lu

hou

san

shi

qi

nian


ba

bi

lun

wang

yi

wei

mi

luo

da

yuan

nian
27


shi

er

yue

er

shi

qi

ri


shi

you

da

wang

yue

ya

jin

tai

tou


ti

ta

chu

jian

使

you

dui

ta

shuo

en

yan


shi

ta

de

wei

gao

guo

yu

ta

yi

tong

zai

ba

bi

lun

zhong

wang

de

wei
28 使


gei

ta

tuo

le

qiu

fu


ta

zhong

shen

chang

zai

ba

bi

lun

wang

mian

qian

chi

fan

29

wang

ci

ta

suo

xu

yong

de

shi

wu


ri

ri

ci

ta

yi

fen


zhong

shen

dou

shi

zhe

yang

30