1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


何西啊书

第  7  章


wo

xiang

yi

zhi

yi

se

lie

de

shi

hou


yi

fa

lian

de

zui

nie


he

sa

ma

li

ya

de

zui
1

e


jiu

xian

lu

chu

lai


ta

men

xing

shi

xu

huang


nei

you

zei

ren

ru

shi

tou

qie


wai

you

qiang

dao

cheng

qun

sao

rao


ta

men

xin

li

bing

bu

si

xiang

wo

ji

nian

ta

men

de

yi

qie

e


ta

men

suo

xing

de

xian

zai
2

chan

rao

ta

men


dou

zai

wo

mian

qian


ta

men

xing

e

shi

jun

wang

huan

xi


shuo

huang

shi

shou

ling

xi

le

3 使 使

ta

men

dou

shi

xing

yin

de


xiang

huo

lu

bei

kao

bing

de

shao

re


cong

tuan

mian

dao

fa

mian

de
4

shi

hou


zhan

bu

shi

huo

zhao

wang

使

zai

wo

men

wang

yan

le

de

ri

zi


shou

ling

yin

jiu

de

lie

xing

cheng

bing


wang

yu

xie

man

ren
5

la

shou


shou

ling

mai

fu

de

shi

hou


xin

zhong

re

ru

huo

lu


jiu

ru

kao

bing

de

zheng

ye

shui

wo

6

dao

le

zao

chen

huo

qi

yan

yan


zhong

min

ye

re

ru

huo

lu


shao

mie

ta

men

de

guan

zhang


ta

men

de

jun

wang

dou

pu

dao

er
7

si


ta

men

zhong

jian

wu

yi

ren

qiu

gao

wo


yi

fa

lian

yu

lie

bang

ren

chan

za


yi

fa

lian

shi

mei

you

fan

guo

de

bing

8

wai

bang

ren

tun

chi

ta

lao

li

de

lai

de


ta

que

bu

zhi

dao


tou

fa

ban

bai


ta

ye
9

bu

jue

de


yi

se

lie

de

jiao

ao

dang

mian

jian

zheng

zi

ji


sui

zao

yu

zhe

yi

qie


ta

men

reng

bu

gui
10

xiang

ye

he

hua

ta

men

de


shen


ye

bu

xun

qiu

ta

 

yi

fa

lian

hao

xiang

ge

zi

yu

chun

wu

zhi


ta

men

qiu

gao

ai

ji


tou

ben

ya

shu

11

ta

men

qu

de

shi

hou


wo

bi

jiang

wo

de

wang

sa

zai

ta

men

shen

shang


wo

yao

da

xia

ta
12

men


ru

tong

kong

zhong

de

niao


wo

bi

an

ta

men

hui

zhong

suo

ting

jian

de


cheng

fa

ta

men


ta

men

yin

li

qi

wo


bi

ding

you

huo


yin

wei

bei

wo


bi

bei

hui

mie


wo

sui

yao
13

jiu

shu

ta

men


ta

men

que

xiang

wo

shuo

huang


ta

men

bing

bu

cheng

xin

ai

qiu

wo


nai

zai

chuang

shang

hu

hao


ta

men

wei

qiu

wu

gu

xin

jiu
14

ju

ji


reng

ran

bei

ni

wo


wo

sui

jiao

dao

ta

men


jian

gu

ta

men

de

bang

bi


ta

men

jing

tu

mou

kang

ju

wo

15

ta

men

gui

xiang


que

bu

gui

xiang

zhi

shang

zhe


ta

men

ru

tong

fan

bei

de

gong


ta

men

de
16

shou

ling

bi

yin

she

tou

de

kuang

ao

dao

zai

dao

xia


zhe

zai

ai

ji

di

bi

zuo

ren

de

ji

xiao