1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


何西啊书

第  5  章


zhong

ji

si

a


yao

ting

wo

de

hua


yi

se

lie

jia

a


yao

liu

xin

ting


wang

jia

a
1


yao

ce

er

er

ting


shen

pan

yao

lin

dao

ni

men


yin

ni

men

zai

mi

si

ba

ru

wang

luo


zai

ta

bo

shan

ru

pu

zhang

de

wang


zhe

xie

bei

ni

de

ren


si

xing

sha

lu


zui

nie

ji

shen


wo

que

chi

ze

ta

men

zhong

ren
2


yi

fa

lian

wei

wo

suo

zhi


yi

se

lie

bu

neng

xiang

wo

yin

cang


yi

fa

lian

na


xian

zai
3

ni

xing

yin

le


yi

se

lie

bei

dian

wu

le


ta

men

suo

xing

de

shi

ta

men

bu

neng

gui

xiang


shen


yin

you

yin

xin

zai

ta

men

li

mian

4 使  

ta

men

ye

bu

ren

shi

ye

he

hua


yi

se

lie

de

jiao

ao

dang

mian

jian

zheng

zi

ji


gu

ci


yi

se

lie

he

yi

fa

lian

bi

yin
5

zi

ji

de

zui

nie

die

dao


you

da

ye

bi

yu

ta

men

yi

tong

die

dao


ta

men

bi

qian

zhe

niu

yang

qu

xun

qiu

ye

he

hua


que

xun

bu

jian


ta

yi

jing

zhuan

qu

li
6

kai

ta

men


ta

men

xiang

ye

he

hua

xing

shi

gui

zha


sheng

le

si

zi


dao

le

yue

shuo


ta

men

yu

ta
7

men

de

di

ye

bi

bei

tun

mie


ni

men

dang

zai

ji

bi

ya

chui

jiao


zai

la

ma

chui

hao


zai

bo

ya

wen

chui

chu

da

sheng

8

shuo


bian

ya

min

na


you

chou

di

zai

ni

hou

tou

便

zai

ze

fa

de

ri

zi


yi

fa

lian

bi

bian

wei

huang

chang


wo

zai

yi

se

lie

zhi

pai

zhong

9

zhi

shi

jiang

lai

bi

cheng

de

shi


you

da

de

shou

ling

ru

tong

nuo

yi

di

jie

de

ren


wo

bi

jiang

fen

nu

dao

zai

ta

men

shen

shang
10 忿


ru

shui

yi

ban


yi

fa

lian

yin

le

cong

ren

de

ming

ling


jiu

shou

qi

ya


bei

shen

pan

ya

sui

11

wo

shi

yi

fa

lian

ru

chong

zhu

zhi

wu


shi

you

da

jia

ru

xiu

lan

zhi

mu

12 使 使

yi

fa

lian

jian

zi

ji

you

bing


you

da

jian

zi

ji

you

shang


ta

men

jiu

da

fa

ren

wang

ya
13

shu

qu

jian

ye

lei

bu

wang


ta

que

bu

neng

yi

zhi

ni

men


bu

neng

zhi

hao

ni

men

de

shang


wo

bi

xiang

yi

fa

lian

ru

shi

zi


xiang

you

da

jia

ru

shao

zhuang

shi

zi


wo

bi

si

lie

er
14

qu


wo

yao

duo

qu


wu

ren

da

jiu


wo

yao

hui

dao

yuan

chu


deng

ta

men

zi

jue

you

zuihuo

zuo

cheng

ren

ji

zui


xun

qiu
15

wo

mian


ta

men

zai

ji

nan

de

shi

hou

bi

qie

qie

xun

qiu

wo