1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


何西啊书

第  11  章


yi

se

lie

nian

you

de

shi

hou

wo

ai

ta


jiu

cong

ai

ji

shao

chu

wo

de

er

zi

lai

1

xian

zhi

yue

fa

zhao

hu

ta

men


ta

men

yue

fa

zou

kai


xiang

zhu

ba

li

xian

ji


gei

diao
2

ke

de

ou

xiang

shao

xiang


wo

yuan

jiao

dao

yi

fa

lian

xing

zou


yong

bang

bi

bao

zhe

ta

men


ta

men

que

bu

zhi

dao

shi
3

wo

yi

zhi

ta

men


wo

yong

ci

sheng


ci

yuan

wen

shi

ren

de


ai

suo

qian

yin

ta

men


wo

dai

ta

men

ru

ren
4

fang

song

niu

de

liang

zhi

jia

ban


ba

liang

shi

fang

zai

ta

men

mian

qian


ta

men

bi

bu

gui

hui

ai

ji

di


ya

shu

ren

que

yao

zuo

ta

men

de

wang


yin

ta

men

bu
5

ken

gui

xiang

wo


dao

jian

bi

lin

dao

ta

men

de

cheng

yi


hui

huai

men

shuan


ba

ren

tun

mie


dou

yin

ta

men
6

sui

cong

zi

ji

de

ji

mou


wo

de

min

pian

yao

bei

dao

li

kai

wo


zhong

xian

zhi

sui

ran

zhao

hu

ta

men

gui

xiang

zhi

shang

de
7

zhu


que

wu

ren

zun

chong

zhu


yi

fa

lian

na


wo

zen

neng

she

qi

ni


yi

se

lie

a


wo

zen

neng

qi

jue

ni


wo
8

zen

neng

shi

ni

ru

ya

ma


zen

neng

shi

ni

ru

xi

bian


wo

hui

xin

zhuan

yi


wo

de

lian
使 使

ai

da

da

fa

dong


wo

bi

bu

fa

meng

lie

de

nu

qi


ye

bu

zai

hui

mie

yi

fa

lian


yin

wo

shi


shen

9  

bing

fei

shi

ren


shi

ni

men

zhong

jian

de

sheng

zhe


wo

bi

bu

zai

nu

zhong

lin

dao

ni

men


ye

he

hua

bi

ru

shi

zi

hou

jiao


zi

min

bi

gen

sui

ta


ta

yi

hou

jiao


ta

men

jiu
10

cong

xi

fang

ji

su

er

lai

西

ta

men

bi

ru

que

niao

cong

ai

ji

ji

su

er

lai


you

ru

ge

zi

cong

ya

shu

di

lai

dao

11

wo

bi

shi

ta

men

zhu

zi

ji

de

fang

wu


zhe

shi

ye

he

hua

shuo

de

使

yi

fa

lian

yong

huang

hua


yi

se

lie

jia

yong

gui

ji

wei

rao

wo


you

da

que

kao


shen

zhang
12  

quan


xiang

sheng

zhe

you

zhong

xinhuo

zuo

you

da

xiang


shen

xiang

cheng

shi

de

sheng

zhe

you

yi
 

bu

ding